Aktiviteter
#Møte

Ledermøte

Ledermøtepapirer

2020

Innkalling

Langtidsplan 2020 - 2024

Presentasjon ledermøte 14.11.20

2019

Tingprotokoll

I år hvor det ikke avholdes ordinært Ting innkalles det til ledermøte i oktober/november. Ledermøtet innkalles av styret med minst seks ukers varsel.

(2) Representasjonsrett som på Ting. Styret har i tillegg anledning til å invitere andre personer og gi disse talerett.

(3) Sakliste utarbeides av styret. Følgende saker skal alltid stå på sakslisten:
a) Planer for kommende sesong
b) Budsjett kommende år
c) Terminliste kommende sesong, herunderNorgesmesterskapene I tillegg kan saker som styret, klubber eller kretser ønsker belyst settes på sakslisten.

Saker som ønskes tatt opp på møtet må være sendt til styret senest fire uker før møtet. Endelig saksliste skal sendes ut senest to uker før møtet. Lovsaker og andre saker som krever tingbehandling kan diskuteres, men det kan ikke gjøres vedtak.

Neste Ledermøte: 14 november 2020

Representasjon: Se Norges Roforbunds Lov paragraf 19A

a) Forbundsstyret
b) Leder, evt styremedlem, fra hver rokrets/rokretsutvalg
c) Leder og to representanter fra hver klubb
d) Ansatte og leder, evt medlem, i komiteer og utvalg (uten stemmerett)

Klubber og særforbund som er medlem av Norges Idrettsforbund(NIF) er bundet av de representasjonsregler som står i NIFs Lov (http://www.lovdata.no/nif/nifloven.html).