Retningslinjer og veileder for varsling

Norges Roforbund er underlagt NIFs rettingslinjer under.

Retningslinjer som gjelder for alle medlemmer i norsk idrett: mot seksuell trakassering, om markedsføring, dugnad, alkohol, tobakk, databehandling, lege og sanitet.

Lenke til NIFs rettningslinjer for:

 • publisering av bilder og film
 • alkohol
 • røyk og snus
 • dugnad - retningslinjer og kjøreregler
 • seksuell trakarering og overgrep
 • markedsføring overfor mindreårige
 • databehandling og personvern
 • lege og sanitet
 • etisk handel
 • veileder for medisinsk beredskap ved idrettsarrangementer

Veileder om varsling og behandling av varselsaker i Norges roforbund, rokretser og roklubber.

Veilederen er ment til hjelp og støtte til de som varsler og til rokretsene og roklubbenesom er tilsluttet NR i behandlingen av varslinger.    

Norges Roforbunds § 22A pålegger enhver person som er medlem av en norsk roklubb eller på annen måte deltar i den organiserte ro-idretten å følge de etiske prinsippeneog regler som til enhver tid er fastsatt av World Rowing (FISA).

Lovbestemmelsener utfylt av retningslinjer som er fastsatt av styret i Norges Roforbund (3.februar 2015). Retningslinjene har følgende ordlyd:

"Enhver tillitsvalgt, ansatt, frivillig og utøver forventes å opptre lojalt mot forbundet og idrettens verdier, og opptre på en slik måte at det hverken skader forbundets eller idrettens anseelse.

Alle skal behandles med respekt. Det skal avstås fra alle former for kommunikasjon, handlinger og/eller behandling som kan oppleves seksuelt krenkende.

Barn og unge skal møte et trygt og rusfritt idrettsmiljø, der trenere, ledere og utøvere fremstår som gode forbilder. Utøvere under 18 år skal hverken serveres alkohol eller eksponeres for trenere/ledere/utøvere som nyter alkohol og/eller er beruset.

Ved voksne tilstelninger av mer sosial karakter, der det er alkoholservering og man representerer forbundet, oppfordres det til å vise måtehold. Ingen får møte påvirket eller bakfull til trening, samlinger, konkurranser, seminarer eller møter.

Enhver tillitsvalgt, ansatt, frivillig og utøver forventes å ta aktivt avstand fra all bruk og medvirkning til bruk av doping i idretten."

Styret iNorges Roforbund (NR) ønsker å tilrettelegge for at alle som opplever, ser eller hører om hendelser eller adferd som strider mot lovbestemmelsen eller retningslinjene og som det bør varsles om, kan gjøre dette.

*  *  *

1.       Hvem kan varsle?

Alle kan varsle, enten man er ansatt, tillitsvalgt, utøver eller har annen tilknytning til ro-miljøet som gjør at varsling er aktuelt.  

2.      Hvakan det varsles om?

Varslet må gjelde forhold som gjelder aktiviteter som drives i regi av NR, rokretseller roklubb.

Eksemplerpå forhold som det er naturlig på varsle om er:

 • Brudd på NRs etiske retningslinjer slik de fremgår av:

·        Lov for Norges roforbund § 22A med tilhørende etiske retningslinjer

·        FISA Rules for Racing and related Bye-Laws Rules 59-Fairness – General Principles, jf. Appendix 8: Bye Laws to Article 59 FISACode of Ethics.

 • Mobbing, trakassering og diskrimineing, slik det er nærmere beskrevet i

·        FISA Code of Ethics Section 7: Non-Discrimination andHarassment, og som ytterligere utviklet i

·        FISA Policy: Safeguarding Participants in Rowing from Harassment and Abuse (Mars 2019)

 • Forholdsom utgjør en fare for personers liv og helse
 • Rusmisbruk
 • Økonomiske misligheter, herunder korrupsjon
 • Brudd på bestemmelser om personvern og infomasjonssikkerhet
 • Bruddpå alminnelig straffelovgivning
 • Andre kritikkverdige forhold.

Uenighet i beslutninger som et organisasjonsledd har fattet på lovlig måte, er ikke et forhold som skal varsles. Det samme gjelder uenighet i dommeravgjørelser fattet i samsvar med gjeldende regler, i forbindelse medregattaer eller liknende.  

3.      Hvem skal det varsles til?

Varselet bør fremmes overfor den i organisasjonsleddet som har det operasjonelle ansvaret for det området der de kritikkverdige forholdet har funnet sted. Det kan være rosjef, trener eller andre sentrale personer.    

Dersom varselet gjelder den eller de aktuelle personene som har ansvaret, skal varselet fremmes til den som har det overordnede ansvaret for det aktuelle området. Dette vil normalt være styret i NR, rokretsen eller roklubben.  

Varsler kan fremmes til Norges Roforbund dersom det ikke er ønskelig å gjøre det internt i klubben eller kretsen.    

Dersom varselet gjelder den sentrale ledelse i NR (presidenten eller generalsekretæren) skal varsling skje til Norges Idrettsforbund.

4.      Hvordan bør varslingen skje?

Det må være klart at henvendelsen er en varsling. Det er derfor en klar fordel at det gjøres skriftlig.

Varselet sendes til anniken.ellingsen@roing.no (Generalsekretær) eller thorvald.jakobsen@roing.no (President).

I mangel av anonymisert varslingskanal, må varselet sendes som brev dersom den som varsler ønsker å være anonym.  

5.      Hva bør stå i varselet?
 • Navn på varsler, med mindre anonymiteter ønsket
 • Hvem varselet gjelder med angivelseav navn og funksjon  
 • Hva som er grunnlaget for varslingen

Dette vil typisk være hva man har sett, opplevd eller observert. Det er en fordel at beskrivelsen er så konkretsom mulig, herunder at tid og sted angis. Dersom varsler er kjent med andre saker som kan ha betydning også for den aktuelle saken bør det opplyses. Dette kan også være tidligere saker.

 • Hvis varselet ikke gjelder kritikkverdige forhold rettet mot varsleren selv, må det opplyses om den som er utsatt forhendelsen er kjent med at det varsles og eventuelt om vedkommende har samtykket til at hans/hennes navn opplyses i varselet
 • Om det er andre som er kjent med forholdet det varsles om, og om disse er kjent med at det varsles og eventuelthar samtykket i at de navngis i varselet  
6.      Hvordan bør varselet håndteres?

Følgende prinsipper gjelder:  

 • Alle varsler skal behandles på en forsvarlig måte
 • Varsleren skal beskyttes mot gjengjeldelse
 • Varslingssaker skal behandles fortrolig. Fortroligheten innebærer i denne sammenheng at identiteten til varsler og den/de det eventuelt er varsle om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for den videre behandling av saken.

Saksbehandlingen bør være som følger:

 • Den som har varslet skal få en bekreftelse på at et varsel er mottatt, med mindre det er varslet anonymt.
 • Mottaker av varselet skal foreta nødvendige undersøkelser snarest mulig og om nødvendig innhente ytterligere informasjon fra varsleren. Det må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle hvem som skal involveres i behandlingen av saken.
 • Dersom vurderingen av varselet gjør at det med sikkerhet kan konkluderes med at det ikke foreligger kritikkverdige forhold, kan saken avsluttes uten ytterligere behandling. Dette kan være situasjonen dersom et varsel må anses som sjikane eller på annen måte er avgitt for å skade den eller de varselet gjelder.      
 • Dersom det igangsettes nærmere undersøkelser av en sak, skal den eller de varslet gjelder gjøres kjent med varslet, hva det er varslet om og andre opplysninger som er gitt. Den eller de varselet gjelder skal få mulighet til å redegjøre for sitt syn på saken. Det skal gjøres klart at det er frivillig å svare. Unntak fra dette gjelder dersom saken er så alvorlig at det kan bli aktuelt med politianmeldelse og kunnskap om saken kan skade etterforskningen.
 • Både varsler og den varselet gjelder skal orienteres skriftlig om utfallet av saken, med mindre varsler er anonym.  
 • Dersom utfallet av saken er at det ikke foreligger kritikkverdig forhold, skal saken avsluttes og konklusjonen skal klart fremkomme i orienteringsbrevet. Varsling til den eller de varselet gjelder kan unnlates hvis saken er avsluttet uten at disse har vært involvert.  
 • Dersomutfallet av saken er at det er foreligger kritikkverdige forhold må detiverksettes tiltak. I NRs lov § 22A er det angitt hvilken myndighetforbundsstyret har til å iverksette tiltak.  

Saksbehandlingen bør dokumenteres. Det skal fremgå av dokumentasjonen hvem som har behandlet varslet, hvilke undersøkelser som ble gjort og begrunnelsen for konklusjonen. Det skal også fremgå om, eventuelt på hvilken måte varsler og personer varselet gjelder er involvert, herunder orientert.    

Dokumentasjonen skal oppbevares isamsvar med de regler som gjelder for oppbevaring av denne type opplysninger.Oppbevaringen må være forsvarlig, herunder at risikoen for at informasjonentilflyter uvedkommende, er ivaretatt.