Ting

Norges Roforbunds høyeste myndighet er Tinget, som avholdes hvert annet år i november.

Tinget innkalles av styret med minst to måneders varsel til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på Norges Roforbunds internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelig senest to uker før Tinget. Forslag som skal behandles på Tinget må være sendt til styret senest seks uker før Tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til Tinget må være gjort tilgjengelig senest to uker før Tinget.

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør Tinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om Tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. 1 – Norges Roforbunds Lov 10

På Tinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigete representantene vedtar det ved godkjenning av saklisten.

Tingpapirer

2023

Beretning

Saksliste, lovforslag

Langtidsplan

2021

Protokoll

Beretning

Saksliste, lovforslag

Tingpapirer

2019

Beretning

Protokoll

2017

Beretning
Protokoll

2015

Beretning
Protokoll