Tur og mosjon

Tur- og mosjonsroing koordineres innen Norges Roforbund av Tur- og Trimutvalget

Vår målsetting er å stimulere til økt ro-aktivitet utenfor regattabanene, og utbre roing som en livslang idrett.

Vi har følgende arbeidsoppgaver:

 1. Oppsetting av terminliste for norske og utenlandske tur- og mosjons-arrangementer.
 2. Administrere vår utleie av tur- og mosjonsbåter til norske roklubber som mangler slikt materiell.
 3. Forestå utleie Breddeutvalgets båthenger, samt bistå utenlandske roere med turopplegg og båttransport i Oslo-området og Norge forøvrig.
 4. Administrere utstasjonert båt fra Dansk Forening for Rosport.
 5. Administrere Distansemerke og Distansepokalene, samt Roturmerket.
 6. Tilrettelegge for roing av handikappede.
 7. Utarbeide langtursforslag med langtursreglement.
 8. Utarbeide sikkerhetsreglementer.
 9. Informere om vedlikehold og nyanskaffelser av egnet tur- og mosjonsmateriell.
 10. Vedlikeholde utvalgets hjemmeside.

Distansemerket

Norges Roforbund innførte i 1974 "Distansemerket" i den hensikt å stimulere til økt aktivitet innen tur- og trimroing. Disse merker er ment å være et mål og en synlig påskjønnelse for turroere og trimmere i alle aldersgrupper som i det vesentligste kun konkurrerer med seg selv. Merkekravene er overkommelige for alle, dermed også for deg!

Roing er en særdeles velegnet tur- og trimidrett, egnet for utøvere i alle aldre, og denne form for roing bør være en vesentlig del av klubbenes og forbundets virksomhet. I mange klubber rundt om i landet ligger det ofte uvirksomt turmateriell som kan benyttes langt mer enn det som er tilfelle i dag. Vi oppfordrer derfor klubbene til å skape et aktivt romiljø også utenfor regattabanen!

Turroing skaper vennskap på tvers av klubbgrensene. La DISTANSEMERKET motivere til flere og lengre turer også i samarbeide med andre klubber. Dersom din klubb mangler passende turmateriell kan dette skaffes gjennom Tur- og Trimutvalgets båtutleie.

BESTEMMELSER FOR DISTANSEMERKET:

”Distansemerket kan tas av alle roere. Ror du i én sesong i mer enn to regattaer på Norges Roforbunds terminliste (tur- og trimarrangementer medregnes ikke) kvalifiserer du ikke for distansemerket.”

Du får tildelt ett merke pr. se­song, d.v.s. det merket som du har oppfylt kravene til. Det er utarbeidet et registreringskort som ligger på NR's hjemmeside. Noter antall km du ror eller styrer på kontrollkortet, og summér opp ved sesongens slutt.

Sesongen for distansemerket regnes fra 15/4 til 15/10 hvert år.

Det er tre merke­typer: Gull, Sølv og Bronse.

 • Etter oppnådde 10 gullmerker tildeles en statuett (isfjell).
 • Etter oppnådde 25 gullmerker tildeles et beger.
 • Ved roing over 1.000 km i én og samme sesong tildeles en sølvåre.
 • Ved roing over 2.000 km i én og samme sesong tildeles en gullåre.

Disse kan kun tas én gang.

Vi ønsker flere medlemmer i "sølv- og gull-åreklubben"!

DISTANSEKRAV

Roturmerket

REGLEMENT FOR ROTUR-MERKET

Rotur-merket er et mosjonstilbud som startet opp i 1981. Vær med å spre rosporten - start i flest mulig turløp og ro til «rotur-merket»!

”TA ET ÅRETAK”- for din egen skyld

Deltakelse (som roer eller cox) i alle norske turløp, norske langturer i Norges Roforbunds Tur- og Trim terminliste samt klubb- og krets-organiserte langturer, kvalifiserer til merke som følger:

 • Bronse: Ved gjennomføring av minimum 4 turløp/langturer i én sesong
 • Sølv: Ved gjennomføring av minimum 4 turløp/langturer i én sesong etter oppnådd bronsemerke.
 • Gull: Ved gjennomføring av minimum 4 turløp/langturer i én sesong etter oppnådd sølvmerke.

Deltagelse i et ro-maraton teller for 2 løp.

Man får kun tildelt ett merke pr. sesong.

Alle typer tur- og mosjonsbåter kan benyttes, altså også nasjonale båter, vikingeskip osv.

Sesongene deretter vil deltakerne få poeng:

16 - 49 år: 3 poeng pr. langtur/turløp

50 - 59 år: 4 poeng pr. langtur/turløp

60 - 69 år: 5 poeng pr. langtur/turløp

70 - 74 år: 6 poeng pr. langtur/turløp

74 år og eldre: 10 poeng pr. langtur/turløp

Ved oppnådde 60 poeng tildeles en statuett (isfjell).

Klubbkonkurranse om tur og mosjonspokalen

Klubbene får ett lodd per deltaer per turløp/langtur. Ved sesongslutt vil det bli trukket lodd om en redningsvest.

Antall rodde km til "Distansemerket" teller også med i klubbkonkurransen om "Tur- ogmosjonspokalen". Denne pokalen er evigvandrende og tildeles hvert år den klubb som har høyest gjennomsnitt pr. tellende roer etter følgendeutregningsregler:  

De store klubbene (over 100 medlemmer): ”Gjennomsnittet avden beste 1/3 delen er klubbens resultat i konkurransen. Hvis den beste 1/3delen består av mindre enn 5 roere, skal gjennomsnittet av de 5 beste telle.”   De små klubbene (under 100 medlemmer): ”Gjennomsnittet av de 5 beste roerne er klubbens resultat i konkurransen. Det må være minst 5 roere med for at en klubb skal telle med i klubbkonkurransen omtur- og mosjonspokalen.”  

Resultatene for distansemerkeprøvene og konkurransen om "Tur- og mosjonspokalen" må hvert år sendes til Breddeutvalget, Norges Roforbund, innen 1 november på fastlagt skjema. Klubbene sender da innen samlet oversikt, ikke selve distansekortene.

"Tur- ogMosjonspokalen" og "Distansepokalene" utdeles vanligvis tilklubbene på Forbundstinget eller Ledermøtet hvert år.

Rapportering innen 1. november

Klubbene sender samlet rapportskjema i excelformat til forbundskontoret (post@roing.no /Norges Roforbund, 0840 Oslo) ved sesongslutt (senest 1. november).

Pris for merke uansett valør: 35 kr

Pris for statuett: 500 kr

Med roerhilsen Tur- og Trimutvalget