Sjøveisregler for roere

Følgende er hentet fra Forskrift om forebygging av sammenstøt på sjøen (Sjøveisreglene), fastsatt av Sjøfartsdirektoratet basert på internasjonale regler.

Regel 1. Anvendelse

(a) Disse reglene skal gjelde for alle fartøy i rom sjø og i alle tilstøtende farvann som kan befares av sjøgående fartøy.

(b) Intet i disse reglene skal være til hinder for bruk av særregler som av den rette myndighet er gitt for en red, havner, elver, innsjøer eller innenlandske farleder som er forbundet med rom sjø og kan befares av sjøgående fartøy. Slike særregler skal ligge så nær opp til de internasjonale reglene som mulig.

Regel 2. Ansvar

(a) Intet i disse reglene skal frita noe fartøy, rederiet, skipsføreren eller andre som har sitt arbeid om bord for følgene av en hvilken som helst forsømmelse fra å følge disse reglene eller i det hele tatt å iaktta slike forsiktighetsregler som alminnelig sjømannsskikk eller tilfellets særegne omstendigheter måtte tilsi

Regel 3. Alminnelige definisjoner

I disse reglene gjelder følgende med mindre annet går frem av sammenhengen:

(a) Ordet fartøy omfatter enhver farkost, innbefattet farkoster uten deplasement, sjøfly og WIG-fartøy, som brukes eller kan brukes som transportmiddel på vannet

Regel 5. Utkikk

Ethvert fartøy skal alltid holde ordentlig utkikk ved syn og hørsel så vel som ved alle tilgjengelige midler som er brukbare under de rådende omstendigheter og forhold for å kunne foreta en fullstendig vurdering av situasjonen og faren for sammenstøt.

Regel 6. Sikker fart

Ethvert fartøy skal alltid gå med sikker fart slik at det kan manøvrere riktig og effektivt for å unngå sammenstøt og kan stoppes på en distanse som passer til de rådende omstendigheter og forhold.

Regel 25. Seilfartøy underveis og fartøy som blir rodd

(d)(i) Et seilfartøy på mindre enn 7 meters lengde skal, hvis praktisk mulig, vise de lanternene som er foreskrevet i punkt (a) eller (b) i denne regel. Hvis det ikke gjør det skal det ha klar for hånden en elektrisk lykt eller en tent lanterne med hvitt lys som skal vises i så god tid at sammenstøt forebygges.

(ii) Et fartøy som blir rodd kan vise de lanternene som er foreskrevet i denne regel for seilfartøy, men hvis det ikke gjør det skal det ha klar for hånden en elektrisk lykt eller en tent lanterne med hvitt lys som skal vises i så god tid at sammenstøt forebygges

Regel 43. Små fartøy

Et fartøy som blir rodd, et maskindrevet fartøy og et seilfartøy som i henhold til regel 23 (c) eller 25 (d), bare fører eller viser en lanterne med hvitt lys, skal når det nærmer seg andre fartøy eller det ser andre fartøy nærme seg, manøvrere med forsiktighet, gå med redusert fart og om nødvendig stoppe farten. Slike fartøy skal holde godt av veien for andre fartøy.

Regel 44. Ansvar mellom fartøy

Lystfartøy og åpne båter som drives frem med årer, seil eller maskin, skal mest mulig holde av veien for større fartøy, rutegående ferger og annen nyttetrafikk, når de passerer et trangt farvann, en sterkt beferdet lei eller et havneområde.

Regler for roere

Disse reglene, som det er tatt utdrag fra ovenfor, gjør det klart at robåter også kommer inn under de ordinære sjøveisreglene. Det innebærer at vi når vi ferdes rundt om på ulike vann, elver og på sjøen må vi forholde oss til de vanlige reglene om vikeplikt og lignende. Imidlertid er det mulig å fastsette særskilte trafikkregler for avgrensede områder som for eksempel Årungen. Dette er et område som ikke er åpent for allmenn ferdsel. I tillegg har vi mulighet for å sette opp egne trafikkregler som gjelder for båter som er involvert i regatta (ro-, dommer-, presse-, sikrings- og kommentatorbåter). Imidlertid må alle båtene forholde seg til sjøveisreglene overfor annen trafikk i området.

Vi roere er sjøens «myke trafikanter». Vi sitter med ryggen i fartsretningen i små spinkle båter, og er helt avhengige av at andre som bruker vannet tar hensyn til oss. Men dette fritar oss ikke fra de generelle reglene. Vi må alltid gjøre vårt beste for å manøvrere båten slik at vi ikke skaper fare eller er til sjenanse for andre.

Det er vi roere som sitter i de minste og spinkleste båtene. I en kollisjon vil det gå ut over roerne. Derfor gjør vi alltid vårt ytterste for å unngå andre fartøyer, og sørger for å endre kursen i god tid før en farlig situasjon kan oppstå.

Som alle andre fritidsbåter har også vi vikeplikt for nyttetrafikk. Dette betyr i praksis at vi holder oss borte fra skipsleden der de større fartøyene går. Hvis vi må krysse leden, er det viktig at vi holder spesiell utkikk efter større båter, og sørger for å holde god avstand. Alle roere holder seg langt borte fra landingsområder for sjøfly.

I alle trange farvann, som f.eks. bukter, viker, sund o.s.v. gjelder regelen om høyrekjøring, d.v.s. at man holder seg så nær som mulig den siden av farvannet man har på styrbord side (coxens høyre side).

En robåt som blir innhentet av en annen robåt skal vike, fortrinnsvis til høyre (styrbord) side.

Hvis man må endre kursen, så gjør det slik at det er helt tydelig for andre båter. Det er bedre å stoppe, bruke årene for å snu båten, og så begynne å ro igjen, enn mange småendringer. Usikkerhet og misforståelser om hvilken kurs du ror, kan føre til farlige situasjoner.

I robåter uten cox er det vanlig å ta seg ut siktemerker på land som man styrer efter. Vi må likevel snu hodet med jevne mellomrom for å kontrollere kursen, og se at vi ikke er på kollisjonskurs med andre båter eller andre ting i sjøen (badende, trestokker, blåser ol.)

Robåter bør ikke brukes efter mørkets frembrudd. Selv med en hvit lanterne er båtene vanskelige å se. Vær oppmerksomme på tussmørket - roerne har ofte inntrykk av at det er lysere enn det faktisk er.

Roere holder god avstand til land ved badestrender. Årebladene er tynne og skarpe, og vi kan lett komme til å skade folk som er ute og svømmer. Dersom det er lagt ut gule bøyer for å markere det beskyttede området rundt badestranden, sørger vi for å holde oss godt på utsiden av bøyene.

Tilrettelagt av Anders Fiskerstrand, Tor-Geir Myhrer og Per Bønsnæs