Nyheter
#Møte

FISA kongess i Tokyo

FISA-kongressen i Tokyo19.02.2017Ekstraordinær FISA-kongress i Tokyo 2017

Ekstraordinær FISA-kongress i Tokyo 2017

Som sedvanlig hadde FISA innkalt til ekstraordinær kongress året etter OL. Det er på ekstraordinær kongress hvor det kan besluttes endringer i lover. I år ble det samtidig benyttet anledningen til å markere FISA sitt 125 år jubilé. Det var flere kontroversielle forslag på kongressen. Flere forslag hadde blitt diskutert i forskjellige fora de siste årene og således forberedt og diskutert grundig tidligere.

OL-Program 2020

Det viktigste punktet som skulle behandles var program for OL i 2020. Det var nødvendig å gjennomføre endringer da det er stilt krav om at det skal være kjønnsbalanse og i tidligere OL program var det flere mannlige båttyper enn kvinnelige. Siden roing er av de aller største olympiske idretter mht antall utøvere så ble det stilt krav fra IOC om at det måtte kuttes i mannlige båttyper som overføres til damene for å sikre likestilling. Debatten hadde rast om hvilken båttype som skulle kuttes.  Det endte med at det stod mellom to forslag. FISA sitt forslag var at 4- lettvekt skulle kuttes og at det skulle innføres åpen klasse 4- uten for damer. Danmark med støtte fra Sveits Australia argumenterte sterkt for at firer lettvekt skulle beholdes og at det i stedet skulle kuttes i 4- åpen klasse. FISA argumenterte med at det var føringer fra IOC om at de generelt var skeptiske til vektklasser og at det var IOC som endelig bestemte programmet og t FISA kun kunne foreslå. Dersom man valgt å beholde lettvekt firer og innføre en ny lettvekt klasse for damer mente FISA det kunne være en fare for at IOC ville kunne kutte både 4- lettvekt for damer og herre og at vi kunne risikere å miste en båttype.

Debatten fortsatt på kongressen og spesielt de asiatiske land støttet det danske forslaget da det blant deres roere var en stor overvekt av lettvektsroere og de fryktet konsekvensen dersom lettvektklassen ble redusert i olympiske programmet.

Det ble holde skiftelig avstemning og resultat ble at FISA sitt forslag vant frem med ca 90 stemmer mot den Danske forslaget som fikk i overkant av 60 stemmer.

Andre forslag og vedtak

Det var  en rekke forslag fra FISA. Samlet sett ble det delt ut saksdokumenter med en bunke papirer på ca 8 cm som ble gjennomgått. Mye av forslagene var endringer i lover, forskrifter og regattareglementet som innebar tilpasninger uten realitetsendringer. Dette ble da gått raskt gjennom.

Forslag av betydning kan nevnes

  • Ikke absolutt krav om at banene skal være 2000 meter
  • Para skal ro full distanse (2000 m)
  • Utvidelse av aldergrensen for verv i FISA til 70 år, men begrenset til tre perioder i sammen verv
  • Utvidelse av reklameflater på båter. Her skulle FISA komme med endelig forslag senere
  • Det var foreslått at det skulle være minst en av hvert kjønn på kongresser der deltakerlandene kan møte med mer enn en delegat - forslaget ble nedstemt.
  • Antall delegater på kongressene vil avhenge av at man har minst 25% deltakelse på regattaer av begge kjønn
  • Forslag om å fjerne gjennomsnittsberegning på 70/57 kilo for lettvekt og isteden innføre fast grense for den enkelte på 72,5/59 kilo ble nedstemt og FISA vi nedsette et utvalg for å gjennomgå lettvektsroing på mer generelt grunnlag

OL 2020

Det møtte representanter for OL 2020 som informerte om planene for arrangementet og ikke minst roingen. Den norske delegasjonen sammen med en svenske benyttet anledningen til å befare lokalitetene for ro-arenaen. Det ser ut til å bli et grundig gjennomarbeidet konsept, hvor det legges inn tiltak for sikre stabile forhold og minimalisere bølgeproblematikk ved egne utviklede bølgedempere. Se bilder av ro-stadion i dag, samt deltagerlandsbyen og deler av den norske delegasjonen som interessert observerer viktige detaljer.

For mer info ser her: https://tokyo2020.jp/en/games/sport/olympic/rowing/