Nyheter

Koronavettregler for Norges Roforbund - oppdatert 19.11

NorgesRoforbund takker for støtte og innsats alle roere og klubber har vist i den pågående nasjonale dugnaden for å begrense koronasmitte og minske belastningen på helse- og beredskapsressursene.

Norges Idrettsforbund har satt opp felles retningslinjer foridretten.  I tillegg har Norges Roforbundutarbeidet egne retningslinjer.

Følg med på din kommunes egne tiltak, da disse kan avvike fra denasjonale tiltakene.

Retningslinjer for innendørs trening:

-         Det må settes opp faste treningsgrupper tilpasset treningsrommets størrelse og slik at man kan overholde 2 meteravstand til en hver tid og uansett ikke over 20 personer

-         Gruppene må holdes adskilt og være faste slik at man ved ev smitte ikke risikerer at andre enn de fra samme treningsgruppe må i karantene.

-         De som er mye sammen ellers bør være i samme gruppe (for eksempel i klasse, søsken).

-         Det må settes av minst 15 minutters pause mellom gruppetimene slik at en gruppe forlater klubben før neste gruppe kommer inn.

-         Garderober og dusjer bør holdes stengt for å redusere kontakt og for å unngå overlapp mellom treningsgrupper.

-         Alle som møter på trening må registreres (protokoll, Spond, QR kode el.l.).

-         Roergometere og treningsapparater må plasseres slik at 2 meter avstand sikres. Flytt ev roergometere utendørs, til båthalleller andre områder for å sikre avstand.

-         Anbefalingene fra FHI sier 2 meter avstand ved høy intensitet og 1 meter ved rolig aktivitet. For å forenkle dette anbefaler vi 2 meter avstand til en hver tid innendørs.

-         Vask hender ofte.

-         Rengjør roergometere og annet utstyr mellom hverbruker.

-         Tradisjonell sirkeltrening der man veksler rasktmellom apparater kan ikke gjennomføres.  

-         Sørg for god ventilasjon i treningsrommet. Ventilasjonsanlegg må sikre tilstrekkelig luftutskifting*. Resirkulering avluften (omluft) må ikke brukes.  Ved manglende eller utilstrekkelig ventilasjon må det luftes (åpne vinduer/dører) mest mulig under trening og minst 15 minutter mellom treningsgrupper. Ved fungerende god ventilasjon bør vinduer/dører ikke åpnes.

-         Flytt mest mulig trening ut. Nesten all smitte skjer innendørs.

-         Unngå kollektiv transport til og fra trening.

-         Sørg for at roere og trenere får god opplæring ismittevern. Engasjer foreldre.

-         Sist men ikke minst: Hold deg hjemme hvis du er syk!

Retningslinjer for roing på vannet

-         Roing på vannet tillates forutsatt at 1 meteravstand overholdes til en hver tid.

-         Årelommer og andre kontaktflater rengjøres etterbruk.

-         De samme treningsgruppene som ved innendørs treningbeholdes og holdes atskilt fra andre grupper.

Nasjonale og lokalesmittevernsregler

-         Følg med på nasjonale og lokale smittevernsregler. 

* «I driftstiden skal gjennomsnittlig frisklufttilførsel pågrunn av forurensninger fra personer med lett aktivitet være minimum 26 m3pr. time pr. person. Ved høyere aktivitet som gymnastikk og tyngre kroppsarbeidskal frisklufttilførselen økes slik at luftkvaliteten blir tilfredsstillende».https://dibk.no/regelverk/tek/3/13/i/13-3/

 

Definisjon "toppidrettsutøver"

I flere regioner stenges det også ned for trening innendørs for aldersgruppen 13 – 19 år, der toppidrettsutøvere er unntatt.

Norges Roforbund benytter definisjonen for å kunne søke om toppidrettsstatus for om en utøver kan defineres som toppidrettsutøver.

Her er det to kategorier:

Dagens toppidrettsutøvere: "Toppidrett" defineres som trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for disse utøverne en hovedbeskjeftigelse. De utøverne som hører til en slik definisjoner de som kan kalles "dagens toppidrettsutøvere".

Morgendagens toppidrettsutøvere: "De som påvarierende alders- og prestasjonsnivåer driver omfattende kvalitetsutvikling gjennom en langsiktig progresjonsplan som normalt vil føre fram til internasjonalt toppidrettsnivå"

Roere som har representert Norge i internasjonale konkurranser (senior eller aldersbestemt) og som i dag trener mot internasjonalrepresentasjon i 2021 vil falle inn under begrensningen «toppidrettsutøvere.»

For klubber som faller inn under disse restriksjonene oppfordrer vi til å legge så mye som mulig av treningen utendørs slik at utøvere som faller utenfor definisjonene over også kan være med i treningen.

Nyttige linker:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/idrett-og-trening/?term=&h=1

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19

Ny veileder per 12.10: Smittevernveileder

Vi anbefaler at hver klubb går gjennom sjekkliste for godtsmittevern.

Andre ressurser:

·        Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/