Nyheter

Ny lovnorm for idrettslag

For å sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtar NIF en egen lovnorm for idrettslag. Lovnormen inneholder et minimum av det alle idrettslag må ha i sin lov. NIF vil utarbeide en oversikt over endringer fra gjeldende lovnorm, samt en egen veileder til lovnormen. Disse dokumentene vil legges ut på NIFs hjemmeside, se lenke nederst.

Hva må idrettslaget gjøre?

Idrettslagets styre må sørge for at idrettslaget den 1. januar 2020 har en oppdatert lov som eri samsvar med lovnormen. Det er ikke nødvendig å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte forå vedta endringer som må innarbeides som følge av endringer i lovnormen. Styret kan selv gjøre dette gjennom et ordinært styrevedtak. Andre lovendringer derimot, kan bare vedtas avidrettslagets årsmøte. Styret bør ta utgangspunkt i den nye lovnormen og tilpasse denne ved å legge inn de særlige bestemmelsene som idrettslaget har i egen lov i dag. Når styret vedtar endringene, må det fremgå av vedtaket at lovendringene trer i kraft 1. januar 2020. Styret må informere medlemmene om den nye loven. Dette kan gjøres på idrettslagets hjemmeside eller på annen måte. Idrettslaget trenger ikke lenger oversende lovendringer i egen lov til idrettskretsen for godkjenning, men kretsen skal fortsatt gjøres kjent med lovendringer, og ha tilgang til loven, slik at kretsen kan vurdere om den er i samsvar med NIFs regelverk. Mer informasjon om hvordan idrettslaget skal gjøre loven tilgjengelig for idrettskretsen vil bli publisert på NIFs hjemmeside, se lenke under.

Hvor finnes den nye lovnormen og mer informasjon?

Informasjon om lovnormen, NIFs regelverk, kommentarutgave til NIFs lov, veiledere osv.finnes her: www.idrettsforbundet.no/tema/juss Dersom idrettslaget har spørsmål eller behov for bistand, kan idrettskretsen kontaktes. Kontaktinformasjon til idrettskretsene finnes her: www.idrettsforbundet.no/idrettskretser