Nyheter

Rapport fra møte i det Europeiske roforbundet 21-23 februar 2020

Det Europeiske Roforbundet (ERC) er stiftet for å ivareta europeisk roing og arrangere europeiske mesterskap. I tillegg foregår det utviklingsarbeid og diskusjoner som er viktige for utviklingen av internasjonal rosport. Det europeiske Roforbundet består av flere av de eldste og største forbund i verden og er en viktig del av rosporten. De diskusjoner og det arbeide som gjøres her gir viktige og betydningsfulle innspill til FISA sitt arbeide og utvikling av rosporten som helhet. Bilde: President European Rowing Confederation Ryszard Stadniuk, President Norges Roforbund Hans Jørgen Arvesesn, President FISA Jean Christophe Rolland

Også FISA President Jean-Christophe Rolland møtte på søndagen og orientert om FISA sitt arbeid i forskjellige sammenhenger og ikke minst det olympiske program.

På dag 1. ble det orientert om arbeidet generelt i det Europeiske forbundet og samarbeidet og forholdet til FISA. Selv om dette er to i prinsippet adskilte organisasjonsledd så er FISA en viktig medspiller og det er nødvendig med tett samarbeide som er regulert i en avtale som nå løper frem til 2028 og som skal vurderes i 2024 om skal forlenger til 2032.

Om saker som er viktige for de nasjonale forbundene ble det særlig fokusert på:

Regattaer og arrangementer

Det er mange regattaer som arrangeres innad i Europa, det er lite som er koordinert og arrangørene «kjemper» om de samme deltakerne. Det blir ikke flere deltaker selvom det arrangeres mange regattaer. Hvordan kan dette samordnes og gjøres slikat man kan få bedre deltakelse og koordinering var et spørsmål. Her er det mange innspill blant annet om man kunne lage en «serie» for eksempel Captial Cup hvor man kunne arrangere regattaer i ulike formater, 2000 m, sprint, headrace mm.

Spørsmålet om det bør det gjennomføres «arrangør» møter hvor en kan utveksle erfaringer ble også tatt opp. Dette ble det svart unisont ja til at var et godt innspill. Dette kan også være viktig for Norge som har ambisjoner om å arrangere internasjonale regattaer og som har behov for å hente inn erfaringer fra andre så man er mer forberedt på hva som kreves.

Coastal roing ble det fokusert mye på. Her vil det skje en viktig og rask utvikling. Allerede i 2022 skal coastal være en del av Youth Olympic games (YOG). Det vil arrangeres kvalifiseringsregattaer i 2021. Det er ennå i støpeskjeen hvordan dette skal gjøres så dette ble det ikke sagt såmye om. Men det viser at skal man være med når toget går så må Norge snarest begynne arbeidet med å få fart på coastalroingen. Konklusjonen er at dette er nytt for de aller fleste og det er få eller ingen som har kommet i gang med coastalroing i særlig utstrekning.

Til høsten skal det arrangeres beach-sprint i coastal-vm i Portugal. Dette skal også være for junior som forberedelse til kvalifiseringsregattaen i 2021.  Klassene er CJM1x, CJW1x, CJM2x, CJW2x and CJMix2x.

Det ble diskutert hvordan Europa skal tilpasse seg og bidra til å utvikle coastal roing. Det er en del arrangementer allerede av varierende størrelse og deltakelse. De som er kommet lengst er Monaco som arrangerer sin regatta senhøstes.  I første omgang ønsker man at forbundene rapportert inn hvilke arrangementer som allerede er i gang, og her vil NR melde inn at vi har arrangert åpent Norgesmesterskap i flere år allerede.

I private samtaler var det flere som var entusiastiske om man kunne få til en coastalregatta i det høye nord med midnattsol og fantastisk natur. Norge har utvilsomt kvaliteter og NR jobber med å se på om det kan etableres en organisasjon som kan invitere til et slik evenement.

 

Det var også en del diskusjon om indoor rowing som flere mener har et stort potensial. Det ble nevnt at det Tyske forbundet hadde undersøkt salg av Consept 2 romaskiner til private utenom roklubber fitnessentere mm, det var solgt 240 000 maskiner til denne gruppen. Dette er langt flere enn det er medlemmer i forbundet (83 000). Selv om man kan anta en del medlemmer har kjøpt private maskiner er det sannsynligvis nær opptil 200 000 personer som ikke er tilsluttet roklubber eller forbundet. Dette er et potensiale roingen bør kunne utnytte og det ble diskutert format og forskjellige måter. Faren er at man ikke har kontroll på for eksempel dopingproblematikk hvis man går for bredt ut så det er en del hensyn spm bør på plass. Det vil bli invitert til Bid på å arrangere indoor EM. Kanskje det kanvære noe vi kan påta oss i Norge?

 

Jean-Christophe Rolland orientert om arbeidet iFISA.

Særlig var det fokus på det Olympiske program. Her er det gitt orientering tidligere og dette ble også gjennomgått på fjorårets ting.

Rolland fokuserte særlig på at IOC hadde en del utfordringer med å holde antallet deltakere til lekene nede. Det er besluttet at det ikke skal overstige 10 500 utøvere totalt. Det er viktig at roing er imøtekommende og er proaktive for å komme IOC i møte med innspill som kan støtte IOC i deres utfordringer. Det var lite å hente på kun å insistere på å opprettholde tidligere tiders program. Da risikerer vi at IOC gjør tiltak uten at FISA er med å påvirke utviklingen. Det virker nok da som at lettvekt 2x kan være på vei ut med det oppkommende OL, men at vi kan forsøke å få inn nye klasser hvor coastal er en mulighet. Særlig om det kan argumenteres med at dette vil åpne rosporten for flere nasjoner som ikke har muligheter eller tradisjoner med tradisjonell roing. Det ble nevnt eksempler på land i Afrika, Stillehavet osv. En naturlig følge av det blir at det neppe vil åpnes adgang for at de samme roere er med i både tradisjonell roing i OL og coastal roing.

Når det gjelder OL i 2028 ble det orientert på tinget at det diskuteres om det skal aksepteres en kortere robane for at arrangementet kan holdes i byen Los Angeles. Det stod lenge mellom 1750m eller 1500 m. Nå er det bestemt at alternativet med 1750 ikke er aktuelt. Det jobbes fremdeles med muligheten for 1500 m alternativet. Det ble understreketat dette ikke er begynnelsen på endring av rosporten og at dette er et unntak dersom det gjennomføres.

Det ble også redegjort for arbeidet med Safeguarding against harrassment and abuse som er høyt oppe på agendaen i mange land. Mere informasjon om hvordan FISA og NR og NIF jobber meddette kan leses her, og i FISA Circular no 1 2020, link under.

Det jobbes også intens med antidopingarbeide og dette medfører behov for en del større ressurser i 2019 og 2020 for å oppfylle alle kravene. Dette er også redegjort for i Circular no 1.

Coronaviruset – Presidenten redegjorde for at de holder situasjonen under oppsikt, men at det så langt ikke var funnet det nødvendig å iverksette tiltak slik situasjonen nå vurderes. Det skal heller ikke være behov for å iverksette tiltak mot kinesiske utøvere da de siden utbruddet har opphold seg i utlandet og utgjør derfor ingen øket smittefare.

Det er nylig gitt ut «Circular»no 1 2020. Her kan det leses mer om de saker han tok opp samt en del andre saker.

Styret i European Rowing Confederation