Nyheter
#Møte

Spørreundersøkelse for strategiarbeid i Norges Roforbund

Vi ønsker din deltagelse i utarbeidelse for ny strategiplan for Norges Roforbund!

Tinget i NorgesRoforbund skal vedta ny strategiplan på Tinget til høsten 2019. Tingdato er satt til å være 16 november. Prosessen for strategiplanen er allerede i gangsatt og med det ønsker vi å hente inn innspill fra hele organisasjonen. Under er en link til en spørreundersøkelse vi ønsker at alle medlemmer, eller tidligere medlemmer av norske roklubber svarer på for å få et grunnlag av hva hele organisasjonen ønsker at prioriteres over deneste tingperiodene. Med bakgrunn i svarene og prioriteringene i denne spørreundersøkelsen vil ny strategiplan bli utarbeidet som vil bli sendt på høring i klubbene før Tinget.

Spørreundersøkelsen består av 4 deler. Del 1 og 4 ønskes besvart av alle som deltar i undersøkelsen. Del 2 er spørsmål for nåværende eller tidligere utøvende ledere, trenere, tilitsvalgte og utvalgsmedlemmer. Del 3 er for nåværende og tidligere aktive utøvere i alle katergorier. Vi ber om at de av dere som bare føler at de skal svare på del 1 klikker seg videre til side 4 for å kunne sende inn besvarelsen.

Undersøklesen lukkes 7 august.

Link til spørreundersøkelse (MicrosoftForms)