Nyheter

Informasjon til klubber vedr. koronavirus (oppdatert 1.4)

Anbefalte retningslinjer for roklubber, Registrering av økonomiske konsekvenser av koronaviruset, Regattasesongeen 2020, Kurs, forum og fellestiltak 2020, Årsmøte i klubber og kretser, Digital roing

Oppdatering 1.4: Kort informasjon vedrørende helsedirektoratets klargjøring av vedtaket knyttet til idrettsaktivitet datert 12. mars fra NIF:

"Helsedirektoratets anbefalinger gjelder fra i dag. Samtidig vil det komme idrettsspesifikke presiseringer så raskt som mulig.

Det pågår nå et arbeid fra NIF for å utarbeide våre anbefalinger knyttet til klargjøringen av vedtaket datert 12. mars fra Helsedirektoratet. Våre anbefalinger vil være innrettet mot samtlige særforbund og idretter underlagt NIF. Dernest må hvert særforbund utarbeide sine kjøreregler basert på NIFs anbefalinger. Disse kjørereglene må i likhet med NIFs anbefalinger baseres på en streng fortolkning av helsedirektoratets vedtak og veiledning for hindre smitterisiko i forbindelse med utøvelse av idrettslig aktivitet. Det vil si at den aktiviteten ikke vil medføre økt smitterisiko. Opplever man usikkerhet knyttet til det man selv anbefaler bør man ganske enkelt la være å anbefale slike kjøreregler.

Videre prosess: NIF forsøker å ferdigstille generelle anbefalinger i løpet av dagen i dag. Særforbund bør ferdigstille de idrettsspesifikke kjørereglene senest førstkommende fredag."

Norges Roforbund arbeider med å utarbeide særforbundsspesifikke rettningslinjer som vil publiseres sammen med de generelle rettningslinjene fra NIF.

Anbefalte retningslinjer for roklubber (27.3)

Helsedirektoratet fattet med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd,12 mars vedtak om stenging av/ forbud mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet. 24 mars ble vedtaket forlenget til å vare til og med 13 april 2020 med mulighet om forlengelse. Dette innebærer at vår kjerneaktivitet er forbudt og overtredelse kan straffes. ​Vi viser til våre tidligere anbefalinger om forståelsen av forskriftene og virkningen av dette for roklubbene.

Gitt situasjonen samfunnet er i er det viktig fortsatt å vise varsomhet og følge de bestemmelser og anbefalinger som myndighetene og FHI til enhver tid publiserer. For å redusere smittefaren anbefaler NR at klubber inntil videre opprettholder å holde klubbene stengt forbruk av:

  • Garderober
  • Treningsrom
  • Felles oppholdsrom
  • Felles utstyr, somkan brukes av flere medlemmer
  • Lagbåter

Brygger, flytebrygger eller andre utsettingsplasser kan være tilgjengelig for utsetting og i landstigning for personer som har med sin egen båt og utstyr. Her råder vi til å følge FHI sine anbefalinger om å holde avstand til og god hygiene.

Klubber som har leid ut plasser til private båter eller har dedikert singelscullere (dvs øremerket) til roere må selv gjøre en vurdering til hvilken grad aktiviteten vil innebære at dette er organisert aktivitet. Ved bruk av private eller dedikerte singelscullere er det viktig med smittevernsutstyr som hansker ol., samt anbefalingene om å holde avstand til andre og ha god hygiene og vasking av båt.  

Dersom noen på eget initiativ benytter en singelsculler anmoder vi at klubbens retningslinjer for sikkerhet følges. Se NRs grunnsyn på sikkerhet her. Videre må roeren ta vurderingen med retningslinjene fra FHI tatt med i betraktning og ikke oppholde seg i større grupper.Organisert trening med følgebåt fra klubbene er ikke tillat inntil videre. NIFer i dialog med helsemyndighetene for en klargjøring av tolkningen av dettevedtaket.

Registrering av økonomiske konsekvenser av koronaviruset

Alle klubber skal ha mottatt et digitalt rapporteringsskjema fra Norges Idrettsforbund for å kartlegge de aktivitetsmessige og økonomiske konsekvensene koronaviruset får for idrettsbevegelsen og den frivillige sektoren.

De økonomiske tapene i norsk idrett er store og strekker seg langt utover tapte arrangementsinntekter. Flere idrettslag og klubber har allerede permittert flere trenere og andre ansatte som følge av krisen.   

Vi oppfordrer alle roklubber til å svare ut dette skjemaet for å gi et best mulig helhetsbilde av konsekvensene dette har for idrettsnorge. Rapporteringener i første omgang kun en kartlegging av de totale økonomiske konsekvensene, og ikke en tilbakebetalingsløsning.

Dersom din klubb ikke har mottatt epost, kan du rapportere her (målogge seg inn via min idrett)

Regattasesongeen 2020

Terminfestede regattaer våren og sommeren 2020 er inntil videre ikke avlyst eller utsatt. En eventuell avgjørelse om utsetting vil komme innen 4 uker før første terminfestede regatta 5 mai.

NR vil ta kontakt med arrangørklubber av vårregattaene innen rimelig tid for felles vurdering av en eventuell avlysning/ utsettelse, med bakgrunn i klubbenes egen kapasitet og ressursbruk.

Kurs, forum og fellestiltak 2020

Det arbeides med digitalisering av den teoretiske delen av Trener 1 kurs som blir satt opp til høsten. Trenerforum og Ledermøtet til høsten opprettholdes inntil videre.

Årsmøte i klubber og kretser

Fristen for å avholde årsmøtet i klubber er utsatttil 15 juni. Det er gitt dispensasjon for klubbene til å avholde årsmøtetdigitalt. For mer og oppdatert informasjon om årsmøte i dagens situasjon, lespå NIF sine sider.


Digital roing

Det er mange klubber som har lånt ut romaskiner til sine mest aktive medlemmer for å opprettholde aktiviteten. NR harfremforhandlet en rabattkode via det digitale roprogrammet RowPro. Det vil settes opp flere fellesøkter fremover vi anbefaler alle å delta på. Les mer ogfå tilgang til programmet her: følg når økter settes opp via facebook her.

Crown Virtuell roklubb: Virtuell roklubb er et initiativ for åholde aktiviteten i gang i ronorge når vi ikke har anledning til å være sammen i klubben. Det vil bli kjørt konkurranser hver uke, du må ha gyldig medlemskap i en roklubb for å kunne delta i konkurransene.

Utbetaling av utstyrsmidler

Alle klubber som har levert inn søknader for utstyrsmidler vil få dette utbetalt direkte fra NIF i år. Utbetaling vil skje ila april. Det er søkt om midler til en total innkjøpspris for 5.246.258kr.

Ro- og padleled – arrangeres av NPF

I forbindelse med gjennomføringen av planlagte workshops i april/mai og andre samlinger/møter/kurs prosjektets regi, vil prosjektet rette seg etter oppdaterte pålegg og råd fra NIF og fra lokale og sentralemyndigheter 

Oppdatert informasjon kan du finne her når dumelder deg på nyhetsbrev.  Neste nyhetsbrevfredag 20. april